آدرس ایمیل امور بانوان : banovan@basu.ac.ir

تلفن تماس

081 - 38292614-17

داخلی225

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند