مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده

دکتر فخر السادات نصیری ولیک بنی
تحصیلات:  دکتری
مرتبه علمی:  دانشیار علوم تربیتی
ایمیل:  fsnasiri2002@yahoo.com
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/fnasiri
تلفن:  7 - 38292614 - 081
تلفن داخلي:  225
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند